พิธีนพเคราะห์ใหญ่ : ดวงตก ทำอะไรก็ไม่ขึ้น ป่วยไข้

งานเบิกฟ้าอ่านดาวสืบสาวตำนานรัตนโกสินทร์ และพิธีบวงสรวง พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ กำหนดการพิธี  วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน   เวลา   14.00 น. – 21.00 น.  โดยสังเขป จุดเทียนชัยและเจริญพระพุทธมนต์คาถาและพระปริตร ถวายแด่พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์ อ่านโองการบูชาเทพยดา พร้อมบูชาถวายเครื่องสังเวย ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จากนั้นเข้าสู่พิธีสวดนพเคราะห์ เสริมบารมี นำโดย พระครูภาวนาโสภณ (สมพร) ฐิตธมฺโม วัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมพร้อมด้วยเครื่องสังเวย และเครื่องปี่พาทย์ชุดใหญ่  ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ “การสวดนพเคราะห์ พระสงฆ์เป็นผู้สวดบทพระปริตร ตามกำหนดบทของดาวนพเคราะห์ โดยสวดสลับกันกับพิธีโหรกล่าวคาถาบูชาเทพยดาเป็นทำนองสรภัญญะ เมื่อโหรกล่าวคำบูชาเทพยดาจบแล้ว พระสงฆ์ก็เจริญพระพุทธมนต์ตามบทของดาวพระเคราะห์ สลับกันไปกับโหรที่สวดบูชาเทวดานพเคราะห์องค์นั้นๆ จนครบ 9 องค์” รายนามพระเถระและผู้ทรงศีล ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพระพิธีธรรมและนั่งปรก (นมัสการเชิญเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและกาละโอกาส) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท) […]